Att välja utförare

Att välja utförare


1) Hitta rätt kompetens

Att rätt kompetens finns för olika moment i byggprocessen är alltid viktigt och detta gäller också energifrågor. Att den person som till exempel ska genomföra energiberäkningarna har rätt kompetens är avgörande för resultatet.

Det är dock svårt att på ett enkelt sätt kontrollera att den person som anlitas har den kompetens som krävs. Begär gärna att få in minst tre referensprojekt som kan styrka att den ni anlitar har den bakgrund och erfarenhet som krävs för uppdraget.

2) Utvärdering av anbud

Se till att stämma av anbuden mot de krav som ställts i anbudsförfrågan. Här är det viktigt att utvärderaren har rätt kompetens för att kunna tolka de olika tekniska specifikationerna.

Följande behöver säkerställas:

 • Att uppdragstagare uppfyller ställda krav på erfarenhet och kompetens med att arbeta med lågenergibyggnader.
 • Att de använder samma definitioner på de energikrav som ställts.
 • Gör en rimlighetsbedömning av beräkningarna och kontrollera vad som ingår. Var uppmärksam på om till exempel energianvändning i garage och om eventuell komfortvärme i badrum har tagits med i beräkningarna eller inte. Kontrollera att köldbryggor, U-värden, klimatskalets täthet och verkningsgrader har rimliga värden.
 • Energiuppgifterna i anbudet ska ha anpassats till verkliga förhållanden så som årsmedelvärden.
 • Att det har specificeras hur mätningar för att följa upp energianvändningen kommer att utföras.

3) Skriva avtal och kontrakt

Bild från Pixabay

Det kan vara bra att ha ett särskilt avtal som specificerar krav på energianvändning. Syftet är att tydliggöra och reglera ansvarsfördelningen mellan uppdragstagare och beställare och därmed minska risken för tvister. Till avtalet bör bestämmelser kopplas om hur mätning ska genomföras för att verifiera energianvändningen. Vidare bör avtalet innehålla hur avvikelser ska hanteras genom åtgärder eller viten.

Ett exempel på hur ett avtal kan formuleras för att tydliggöra entreprenörens ansvar för byggnadens energiprestanda vid en totalentreprenad är Svebys Energiavtal 21. Avtalet utgör en särskild reglering av energiprestandafel, med ett särskilt mätnings- och sanktionspaket, som avser avvikelser från vad som gäller enligt ABT06 (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader). I avtalet ingår en juridisk och en teknisk del.

Juridisk del innehåller:
 • Krav på energiprestanda kWh/m² Atemp och år.
 • Överenskommet energivite per kWh som överskrider avtalad energiprestanda.
 • Uppföljning av energiprestandakrav.
 • Ansvar för att åtgärda fel.
 • Energivite vid för låg energiprestanda.
Teknisk del innehåller:
 • Hur energiberäkningar ska utföras.
 • Mätföreskrifter för hur energiprestanda och delposter ska mätas.
 • Hur verifiering av energianvändningen ska utföras.

Hitta personer/företag

Energieffektiviseringsföretagen (EEF)

Hitta leverantörer som kan hjälpa dig energieffektivisera! Dessa företag informerar alltid kunden om det mest energieffektiva alternativet.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Rådgivaren hjälper dig med tips för att bli mer energismart och med att få en överblick av de alternativ du har att välja mellan.

Hitta certifierade personer hos Boverket

Här kan du hitta certifierade kontrollansvariga, energiexperter och sakkunniga.

Elsäkerhetsverket

Kontrollera om elinstallationsföretaget du ska anlita finns registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Säker Vatten

Branschregler Säker Vatteninstallation ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera.

Certifierade brunnsborrare

Certifierade brunnsborrare finns med tre olika behörigheter: Ansvarig brunnsborrare (AB), Ansvarig brunnsborrare med svetsintyg (ABS) och Brunnsborrare (B).

Rulla till toppen