Att välja åtgärder

Att välja åtgärder

Det slutliga valet av vilka åtgärder som ska genomföras i en energieffektiviserande renovering bör föregås av ett förberedande arbete där byggnadens specifika förutsättningar undersöks och ambitionsnivå väljs utifrån fastighetsägarens ekonomiska situation och med beaktande av inverkan på inomhusmiljö, social hållbarhet m.m.  

Genom att följa ett metodiskt tillvägagångssätt vid en energieffektiviserande renovering finns stora möjligheter att komma längre i energieffektiviseringsarbetet. I texterna nedan ges tips gällande det förberedande arbetet för att identifiera och välja åtgärder och åtgärdspaket.  

Annan information som kan vara till hjälp i det förberedande arbetet: 

 • Vägledningar och checklistor att använda sig av finns samlade under Verktyg
 • Exempel på energibesparingspotential för Vanliga åtgärder
 • Metodik och rekommenderade åtgärder för renovering med en hög energieffektiviseringsgrad beskrivs under Omfattande renovering

Systemgränser

Före genomgång av byggnaden och dess energipåverkande system är det viktigt att bestämma vilka de är och hur de är avgränsade sinsemellan. Detta görs genom att definiera system och systemgränser. Systemgränsen är den gräns i eller runt byggnaden som definierar vad som ska räknas in som tillförd och bortförd energi. Ett alternativ kan vara att fokusera på själva behovet av energi, inte hur behovet tillgodoses. Ett annat alternativ kan vara att inrikta sig på ”köpt energi” och därför även ta med åtgärder såsom byte av olje- eller elpanna till värmepump eller installation av solcellspaneler. Hur systemgränserna väljs är inte det viktigaste utan det viktigaste är att de definieras. Definitionen av systemgränser måste alltid ske i samråd med beställaren.

Omfattning

Vilken ambitionsnivå man ska lägga sig på i energieffektiviseringen beror oftast på beställarens energimål och strategiska planer med fastigheten, byggnadens status, ekonomiska förutsättningar, organisation med mera.

Energieffektivisering kan exempelvis genomföras på följande nivåer:

 1. Driftoptimering
  • Enkla och billiga åtgärder genomförs (”lågt hängande frukter”).
  • Energibesparing på 15 % eller mer, beroende på byggnadens nuläge.
 2. Ett åtgärdspaket av olika åtgärder
  • En kombination av flera åtgärder genomförs, både enkla och större åtgärder.
  • Energibesparing på 15 till 50 %.
 3. Renovering till nästan nybyggnadsstandard
  • En omfattande renovering med större investeringskostnad och arbetsinsats.
  • Energibesparing på mer än 50 %.

Omfattande renovering med hög energieffektiviseringsgrad kan du läsa om här

Energibesiktning

En lyckad energieffektivisering av en byggnad bygger på god kunskap om byggnadens skick före renoveringen. För statusbedömning behövs en grundlig energibesiktning. I en energibesiktning identifieras alla tänkbara energisparåtgärder som kan leda till en rimlig energibesparing. Den ska genomföras noggrant och omfatta både byggnadens klimatskal och installationer. I vissa fall kan kompletterande mätningar av systemens funktion behövas.

Besiktningen bör omfatta:

 • Klimatskärm, inklusive väggar, tak, grund, fönster, dörrar och portar.
 • Tekniska installationer, inklusive värme, kyla, ventilation, vatten, avlopp, belysning och apparater.
 • Styr- och övervakningssystem.
 • Inomhusmiljö, exempelvis innetemperaturer, luftkvalitet, ljud, ljus och brukares upplevelser av dessa.
 • Statistik över användning av värme, el, kyla och vatten. För energiinventering och innemiljöenkäter finns olika referenser och hjälpmedel att använda.

Generellt kan man dela in energibesiktningar efter deras grundlighet i tre kategorier:

Kategori 1

En ”skrivbordsbesiktning” där man gör en kartläggning av redan dokumenterade uppgifter. Möjligtvis görs en enkel okulärbesiktning.

Kategori 2

Innefattar kategori 1 + en grundlig genomgång av byggnaden och installationer. Enklare mätningar kan behöva göras.

Kategori 3

Innefattar kategori 2 + utökad analys av byggnaden innefattande bland annat kompletterande mätningar av systemens funktion, insamling av kompletterande detaljinformation för energiberäkningar samt kostnadskalkylen.

En besiktning av Kategori 3 rekommenderas vid större renoveringar. Den är mer omfattande och dyrare men i slutändan är dessa kostnader små jämfört med totalkostnaden för energirenoveringen.

Till din hjälp för identifiering av energieffektiviserande åtgärder finns en checklista som du hittar här.

Analys av möjliga åtgärder och paket

Utifrån det insamlade materialet tas samtliga energieffektiviseringsåtgärder som är tekniskt och praktiskt möjliga fram. Viktigt vid sammanställningen är att beakta eventuella kulturhistoriska värden samt ha i åtanke att åtgärder kan påverka byggnadens funktion. Till exempel kan fuktrisker uppstå i samband med tilläggsisoleringar och ändrade ventilationssystem som påverkar tryckförhållandena. De föreslagna åtgärderna kan gärna diskuteras med beställaren och den tekniska förvaltaren. Det är viktigt att inte bara tänka på att minska energianvändningen, utan även att minska effektbehovet.

Energitriangeln

Vilka åtgärder man än väljer så är en bra strategi att åtgärda saker i rätt ordning. Den grundläggande strategin för energieffektivisering är att börja med att minska energibehovet. Se över klimatskärmen, användning av belysning och apparater samt funktion av klimatstyrande system. Ta sedan tag i byggnadens installationer för att säkerställa en effektiv distribution av värme och kyla.

När energibehovet minskats och tillgodoses på ett effektivt sätt med låg energianvändning kan man se över energitillförseln till byggnaden, och överväga åtgärder som exempelvis byte till en annan uppvärmningskälla. Olika alternativ för uppvärmning (fjärrvärme, bergvärme, elpanna, solpaneler m.fl.) ger olika stora energiförluster för samhället, olika stor miljöpåverkan och olika stora kostnader för fastighetsägaren.

Att sätta samman flera åtgärder till ett paket kan göra det möjligt att nå längre i sin energieffektivisering. Kanske är ett fönsterbyte inte aktuellt som ensam åtgärd, men däremot om det genomförs i samband med en fasadrenovering. Oavsett om åtgärder genomförs samtidigt eller i flera steg är det vid bedömning av besparing viktigt att beakta att olika åtgärder kan ha betydande påverkan på varandra. Det går därför inte att summera besparingar från flera åtgärder utan analys.

Genomförande och uppföljning

En del åtgärder kräver mer eller mindre detaljerad projektering. I projekteringsskedet gör man då en detaljprojektering med ritningar, kopplingsscheman och beskrivningar. Projekteringen ska resultera i underlag för entreprenadens genomförande. Under projekteringsfasen bör även en plan för mätning och uppföljning tas fram.

Det är viktigt att alla byggnadsdelar, tekniska komponenter och tekniska system fungerar som avsett då entreprenaden slutförts. Det innebär att det krävs en slutbesiktning där det ingår både funktions- och prestandakontroll för att säkerställa att åtgärderna som man genomfört fungerar som de ska och att de uppfyller förväntade verkningsgrader. Tänk på att injustering av värmesystemet alltid ska göras efter ombyggnad av klimatskärmen eller ventilationssystemet. Injusteringen bör också övervägas om verksamheten ändras i en byggnad.

Efter slutbesiktningen och eventuella fel har rättats till bör energianvändningen mätas och följas upp varje månad under minst ett år .

Rulla till toppen