Energideklaration

Energideklaration

I dag används cirka 40 procent av den sammanlagda energianvändningen inom EU till bygg- och fastighetssektorn, och åtgärder behövs för att på sikt minska energianvändningen. Arbetet med energifrågorna inom EU omfattar att främja energieffektivitet, energibesparingar och utveckling av nya och förnybara energikällor.

EU styr en del av energiarbetet genom sitt direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda. Alla medlemsländer måste införliva direktivets bestämmelser i egna nationella författningar, och på det sättet säkerställa att de uppnår de mål som direktivet ställt upp.
Till följd av energiprestandadirektivet infördes energideklarationer i Sverige 2006 med syfte att främja en effektiv energianvändning och samtidigt säkerställa en god inomhusmiljö i byggnader.

En energideklaration innehåller uppgifter om en byggnads energiprestanda och förslag på hur denna kan förbättras. Energideklarationen kan därmed vara till hjälp dels för spekulanter inför ett köp, dels för nuvarande eller framtida ägare att sänka sina driftkostnader och minska sin miljöpåverkan.

Boverket.se finns en handbok för byggnadsägare om energideklarationer. Där kan man även söka och hämta energideklarationer, samt söka efter certifierade energiexperter.

Krav på energideklaration

Bestämmelser om energideklarationer i Sverige finns i lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader och i förordningen (2006:1592) om energideklarationer för byggnader. Dessa reglerar när en energideklaration ska upprättas och ställer krav på bland annat energideklarationens innehåll, inspektioner, utförare, annonsering och tillgång till energideklarationerna.


Sedan 2012 är Boverket den myndighet som ansvarar för tillsynen över energideklarationerna. Ansvaret innebär att myndigheten ska se till att energideklarationerna upprättas, visas, överlämnas och annonseras i enlighet med bestämmelserna. Boverkets roll är också att förvalta ett energideklarationsregister. På bemyndigande av regeringen har Boverket också tagit fram föreskrifter och allmänna råd för energideklarationer.

Läs mer på följande sidor:

Rulla till toppen