Omfattande energirenovering

Omfattande energirenovering

Bild från Unsplash

Definitioner

Omfattande energirenovering är ett sätt att benämna en renovering som avsevärt förbättrar byggnadens energiprestanda, men det finns idag ingen lagstadgad eller allmänt vedertagen definition.

På engelska finns begreppet Deep renovation, vilket idag används med olika definitioner i olika länder och sammanhang. I EU-projektet QualDeEPC, inom vilket denna sida har utvecklats, föreslås att deep renovation definieras som ”En renovering som minskar energianvändningen med åtminstone omkring 50%, alternativt resulterar i en energiprestanda som motsvarar kravet för nya byggnader (idag nära-noll-energi-byggnad). Vi har i EU-projektet och på denna sida valt att översätta deep renovation med omfattande energirenovering, vilket också kan ses användas av exempelvis Boverket.

I EU-kommissionens förslag om revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) föreslås att konceptet Deep renovation introduceras och definieras. På lång sikt föreslås Deep renovation definieras som:

  • en renovering som ställer om en byggnad till en så kallad noll-emissionsbyggnad
  • och i ett första steg som en renovering som ställer om en byggnad till en så kallad nära-nollenergibyggnad

I den svenska versionen av revideringsförslaget för EU-direktivet om byggnaders energiprestanda är Deep renovation översatt till totalrenovering.

Metodik för omfattande energirenovering

Genom att följa ett metodiskt tillvägagångssätt vid en energieffektiviserande renovering finns stora möjligheter att komma längre i energieffektiviseringsarbetet.

Här nedan ges ett exempel på arbetsmetoder för omfattande energirenovering som bygger på Totalmetodiken och Rekorderlig Renovering. Dessa har tagits fram av Energimyndighetens nätverk BELOK och BeBo med syfte att hjälpa fastighetsägare att nå minst en halvering av energianvändningen i samband med renovering av lokalbyggnader respektive flerbostadshus.

Bild från Pixabay

Båda metoderna utgår från att man ser byggnaden som en helhet och räknar på effekten av ett åtgärdspaket i stället för enskilda åtgärder var för sig. Syftet är att höja fastighetsägarens ambitionsnivå till att genomföra en större energieffektivisering genom att uppnå maximala energibesparingar på ett kostnadseffektivt sätt. 

Totalmetodiken

I totalmetodiken har arbetsprocessen strukturerats i tre etapper:

Etapp 1 genomförs en grundlig energiteknisk besiktning av byggnaden för att fastställa status av byggnaden och identifiera alla tänkbara energieffektiviseringsåtgärder. Här tas även åtgärdspaket fram.

I Etapp 2 genomförs åtgärderna. Fokus bör läggas på kvaliteten av utfört arbete och säkerställande av att de åtgärder som genomförs fungerar rätt för att inte gå miste om de förväntade besparingarna.

I Etapp 3 följs det verkliga utfallet upp med energimätning under minst ett år. Om förväntat resultat inte uppnås utreds orsaken och eventuella fel eller brister åtgärdas. 

Information om hur man kan använda sig av Totalmetodiken samt olika hjälpmedel och goda exempel finns samlat på https://belok.se/totalmetodiken.


Rekommendationer

I den här tabellen ges vägledning om vilken nivå som bör eftersträvas vid genomförande av olika renoveringsåtgärder för att dessa ska vara i linje med och bidra till omfattande energirenovering. Listan kan exempelvis användas som stöd vid framtagande av åtgärdsförslag i en energideklaration eller inför beslut om enskilda åtgärder eller åtgärdspaket.  

Tabellen har tagits fram inom EU-projektet QualDeEPC.


RekommendationVärde  Källa
FasadisoleringGrundnivåmax. U = 0,18 W/m2KBBR 29
Avancerad nivåmax. U = 0,14 W/m2K25% bättre än grundnivå
TakisoleringGrundnivåmax. U = 0,13 W/m2KBBR 29
Avancerad nivåmax. U = 0,1 W/m2K25% bättre än grundnivå
Isolering av golv mot ouppvärmd källareGolv mot ouppvärmd källare eller tilläggsisolerad bottenvåning.max. U = 0,15 W/m2KBBR 29
Byte/renovering av fönsterGrundnivå: t.ex. 2-glasfönster med lågemissionsglas och argon- eller kryptonfyllning mellan de två glasen.   max. U = 1,2 W/m2KBBR 29
Avancerad nivå: t.ex. 3-glasfönstermax. U = 0,9 W/m2K25% bättre än grundnivå
Byte av dörrGrundnivåmax. U = 1.2 W/m2KBBR 29
Avancerad nivåmax. U = 0.9 W/m2K25% bättre än grundnivå
Byte/installation av solavskärmningSolavskärmning: t.ex. utvändiga fasta eller rörliga lameller eller skärmar. Solvärmelast per m2 golvarea (med hänsyn till skuggning) sommartid 
Bostäder: ≤ 29W/m2  
Lokaler: ≤ 32W/m2  
Sweden Green Building Council system, Miljöbyggnad nivå Silver 
Byte/installation av mekaniskt ventilations-
system
Ventilationssystem utan värmeåtervinning med lågt eleffektbehovTill- och frånluftssystem: SFP ≤1,1 kW/(m3/s) (utan kyla)
Frånluftssystem: SFP ≤0,5 kW/(m3/s)
BBR 29 för SFP-tal
Ventilationssystem med minst 80 % värmeåtervinning och lågt eleffektbehovTill- och frånluftssystem: SFP ≤1,5 kW/(m3/s) (1,6 utan kyla)
Frånluftsystem: SFP ≤0,75 kW/(m3/s)
BBR 29 för SFP-tal
Ventilationssystem med minst 90% värmeåtervinning och lågt eleffektbehovTill- och frånluftssystem: SFP ≤1,5 kW/(m3/s) (utan kyla)
Frånluftsystem: SFP ≤ 0,75 kW/(m3/s)
BBR 29 för SFP-tal
Byte/renovering av värmesystemetGenerellt: värmesystem med EU energimärkning klass A eller bättre.EU energimärkning klass A
VärmepumpEU energimärkning klass A
FjärrvärmeEU energimärkning klass A
Byte/renovering av kylsystemetGenerellt: kylsystem med EU energimärkning klass A eller bättre.EU energimärkning klass A
BergvärmepumpEU energimärkning klass A
FjärrkylaRekommendation: ta reda på vilka energikällor som används i produktionen av fjärrkyla
Byte/renovering av tappvarmvatten-systemetGenerellt: tappvarmvattensystem med EU energimärkning klass A eller bättre.EU energimärkning klass A
VärmepumparEU energimärkning klass A
FjärrvärmeEU energimärkning klass A
Integrering av förnybara energikällorSystem för produktion av förnybar energi på byggnaden eller byggnadens tomt, t.ex. solfångare och solcellerOm möjligt och lämpligt bör en del av energibehovet täckas av förnybara energikällor på plats
BelysningEnergieffektiv belysningGenerellt kravBBR 29
Närvaro- eller dagsljusstyrningRekommenderas för kommersiella byggnader, där så är lämpligt.BBR 29
Reducering av köldbryggorMinskning av köldbryggor kring exempelvis balkonger, terrasser, takkupor och fasta solavskärmningar.Bör övervägas samt beaktas i samband med andra åtgärder.
Ökad lufttäthetTätning runt fönster och dörrar samt övriga öppningar och genomföringar i byggnadens klimatskal.Det rekommenderas att sikta på ett läckageflöde på 0,5 l/s,m2 eller lägre vid 50 Pa tryckskillnad.
Byggnads-
automation
Byggnadsautomationssystem  Klass B eller högre enligt EN 15232
ÖvrigtIsolering av rör och kanalerRör och kanaler bör tilläggsisoleras där det gör nytta.
Byte av cirkulationspumpar mot pumpar som uppfyller minimikraven på ErP-märkning.Behov av utbyte av pumpar bör utvärderas och övervägas.
Injustering och optimering av vattenburna värmesystemBehov av injustering bör övervägas
Injustering och optimering av ventilationssystemBehov av injustering bör övervägas 
Rulla till toppen