Checklista

Checklista

För att undersöka om det finns potential för effektivisering av byggnadstekniska system och installationer i byggnaden kan en checklista framtagen inom Totalmetodiken användas. Listan innehåller både kontrollfrågor och möjliga åtgärdsförslag.

Byggnadens klimatskärm

Dörrar

Hur ser entrédörrar ut? Typ? Isolering? Finns det portar som ej går att stänga helt?

 • Överväg tillägg av automatiska dörrstängare.
 • Överväg tätning av otätheter.
 • Överväg byte till energieffektivare portar.
 • Överväg ändring av dörrar, som många passerar, till någon form av sluss som minskar inströmningen av uteluft.

Vind

Hur ser värmeisolering ut på vind?

 • Överväg tilläggsisolering.

Fasad

Hur ser värmeisolering ut på källarvägg, fasad?

 • Överväg tilläggsisolering.

Fönster

Hur ser fönstren ut? Typ? Isolering?

 • Överväg tätning av fönster.

System för värmning

Värmebehovet

Finns det möjligheter att minska värmebehovet?

 • Justera rumstemperaturer under värmeperioden.
 • Justera tilluftstemperaturer.
 • Undvika samtidig uppvärmning och komfortkyla i samma rum.
 • Effektivisera klimatskalet: tätning av otätheter, förbättring av U-värden.
 • Effektivisera ventilationssystem: förbättra värmeåtervinning.
 • Effektivisera varmvattensystemet.

Värmedistribution

Hur fungerar rumsapparater? Finns det radiatortermostater? Fungerar termostater? I lokaler måste en kontroll av värmesystemets funktion normalt ske utom arbetstid. Under arbetstid är det normalt värmeöverskott i många rum, vilket innebär att radiatorernas termostatventiler är stängda.

 • Installera/byta termostater.
 • Förbättra funktionen hos rumsapparater.

När injusterades värmesystemet senast? Finns det problem med ojämn temperaturfördelning i byggnaden? Problem med varma/kalla rum vintertid?

 • Injustera värmesystem. Notera: Injustering av värmesystem behövs även om övriga åtgärder som påverkar värmebehovet genomförs!
 • Justera reglerkurvan.

Hur styrs pumpar? Motsvarar pumpens storlek behovet?

 • Byt äldre småpumpar med normalt usel verkningsgrad till nya energieffektiva pumpar.
 • Byt till frekvensstyrda pumpar förutsatt att detta skulle effektivisera värmesystemet.
 • Justera styrningen av pumpar (driftstider).

Vad är framledningstemperaturerna i olika shuntgrupper?

 • Justera reglerkurvan.
 • Justera in vattenflödena i systemen om de skulle vara mycket fel. Har man fungerande termostatventiler kan dessa normalt bemästra rimliga injusteringsfel.

Är värmerör isolerade? Hur ser isoleringen ut?

 • Förbättra rörisoleringen.

Finns det markvärme? Hur styrs den? Behövs markvärmen, finns det isproblem i samband med snö?

 • Justera/ändra styrningen av markvärme.

Värmeproduktion

Hur är produktionsenhetens status och skick? Hur stora är värmeförlusterna i systemet

 • Byt ut enheten till effektivare alternativ.
 • Konvertera till mer miljövänligt energislag om en äldre panna ändå behöver bytas.

Tappvarmvatten-

system

Hur ser vattenarmaturerna ut?

 • Installera vattensparande blandarmunstycken eller moderna tappvattenarmaturer. Moderna armaturer är mycket tätare och vattenanvändningen blir avsevärt lägre vilket kan ge besparingar både på vatten- och värmesidan.

Är rören isolerade? Hur ser isoleringen ut?

 • Förbättra rörisoleringen för tappvarmvattenledningar.

Kontrollera funktion av VVC-pumpen.

 • Byt till energieffektivare cirkulationspumpar i VVC-systemet.

System för ventilation

Ventilationsbehovet

Vilka ventilationsflöden tillförs på rumsnivå? Uppfyller de verksamhetens behov/krav idag? Vilka är drifttiderna?

 • Anpassa drifttider.
 • Anpassa/injustera luftflödena med hänsyn till behovet.
 • Inför behovsstyrning, vilket i praktiken innebär ombyggnad från CAV- system till VAV-system
 • Natt- och helgsänkning av flödena.

Vad är tilluftstemperaturen? Hur styrs tilluftstemperaturen? Har tilluften också kylfunktion eller värmefunktion? Behövs det?

 • Anpassa tilluftstemperaturen.

Ventilation: distribution

Hur skiljer sig ventilationsbehoven åt mellan olika delar av lokalerna? Tillgodoses skilda behov?

 • Injustera ventilationsflödena.
 • Sektionera och installera ev. fler aggregat för att tillgodose skilda behov.
 • Installera efterbehandlingsenhet med värme/kyla/filter/(fukt).

Hur ser kanalsystemet ut? Finns det stora tryckfall i kanalsystemet? Finns det möjligheter att minska tryckfallen i kanalsystemet?

 • Kontrollera don och spjäll för att reducera tryckfallet.

Behövs isolering av kanaler?

 • Isolera kanaler.

Ventilation: produktion

Vilka är driftstiderna för ventilationssystemet? Överensstämmer drifttiderna med arbetstiderna? Finns det olika driftslägen?

 • Anpassa driftstiderna

Vad är uppskattat SFP-värde för fläktsystemet?

 • Minska trycknivån om möjligt.
 • Lägg till behovsstyrning av fläktar.
 • Byta till energieffektivare fläktar.

Finns det värmeåtervinning? Används rätt typ av återvinning? Vad är temperaturverkningsgraden? Systemtemperaturer på olika årstider? Fungerar styrningen?

 • Installera värmeåtervinning om den inte finns.
 • Byt ut till bättre typ av värmeåtervinning.
 • Förbättra styrningen.
 • Rengör värmeåtervinningssystem.

Hur styrs värmebatterier och kylbatterier? Hur är samverkan mellan dem? Kolla pumpar och läckage från ventiler.

 • Lägg till dödband för öppning mellan kyl- och värmeventiler.
 • Rengör värmebatterier och kylbatterier.
 • Injustera vätskeflöden.
 • Åtgärda läckage från ventiler och pumpar.

Har filtren rätt klass? Kontrollera tryckfall via filtren.

 • Byt filter.
 • Ändra bytesintervall och underhållsrutiner.

Belysning

Uppfyller belysningen verksamhetens behov/krav idag? Vad är det för typ av belysning och armaturer och i vilket skick? Vad är den installerade belysningseffekten W/m2 och ljusutbyte lm/W?

 • Byt till ett energieffektivare belysningssystem (effektivare ljuskällor och armaturer).

Finns det belysningsautomatik? Är den i funktion? Är driftstiderna anpassade till arbetstider? Hur styrs belysningen i trapphus och korridorer?

 • Anpassa styrning och driftstider efter rummens användning.
 • Sektionera belysning, anpassa tidskanaler.
 • Lägg till närvarostyrning.
 • Lägg till dagsljusreglering, justera dagljusstyrningen (antal lux). Notera: se upp om det tillkommer stand-by effekter.

Är ytterbelysning i drift dagtid?

 • Anpassa styrning och driftstider.

System för styr och övervakning

Installera separerad mätning av värme, el och kyla om det inte finns.

Installera separerad mätning av värme, el och kyla av olika byggnader om det inte finns.

Kontrollera larmfunktioner: Vad?, Hur?, Visning?, Loggning? Kan larmfunktioner förbättras?

Hur sker rapportgenereringen, vecko-, månads- och årsrapporter? Kan rapporteringen förbättras?

Hur ser visualisering ut, principscheman och diagramritning? Behövs förbättringar?

Stand-by effekter

Stand-by funktioner i olika apparater kräver kanske bara ett fåtal watt var, men de är många och ofta på året runt.

 • Försök få en bild av dessa och se vad kan göras för att minska dem.
 • Ersätt gamla stand-by enheter.

En del styrande åtgärder, t.ex. vissa avancerade belysningsstyrningar kan innehålla stand-by funktioner, som kräver mer elenergi än vad som sparas genom att installera belysningsstyrningen. Kontrollera detta innan åtgärden genomförs.

Rulla till toppen