Exempel lokalbyggander

Exempel lokalbyggander

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) har samlat goda exempel av åtgärder genomförda i flerbostadshus såväl som lokaler. Här kan man även skicka in sitt eget goda exempel.

Spara och bevara är Energimyndighetens forskningsprogram för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. På programmets hemsida kan man ta del av goda exempel på energibesparande projekt i byggnader med höga kulturhistoriska värden.

På hemsidan för Belok – Energimyndighetens nätverk för energieffektiva lokaler finns goda exempel på lokalbyggnader som har renoverats enligt Totalmetodiken.

Två goda exempel med Totalmetodiken

Åsaka skola

Källa: Kraftstaden

Åsaka skola är en F-6 skola belägen strax utanför Trollhättans tätort och tillhör Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB. Skolans huvudbyggnad (hus A) är byggd 1948 och tillbyggd (hus B) 1981. Idag omfattar skolan 2144 m2 Atemp och här studerar cirka 150 elever.

År 2016 påbörjades etapp 1 av Totalmetodiken. Skolan var då uppvärmd med pellets- och elpanna. Den ursprungliga byggnaden ventilerades från början med självdrag och kompletterades 1994 med två luftbehandlingsaggregat samt fem rumsaggregat. Det framkom att elever och lärare upplevde det som dragit under uppvärmningsperioden. Ett åtgärdspaket togs fram och åtgärderna var genomförda år 2017.

Åtgärdspaket

Åtgärdsförslagen visas i ett internräntediagram, enligt Totalmetodiken. Här framgår att samtliga åtgärdsförslag uppfyller kravet på internränta vid jämförelse med fastighetsägarens kalkylränta. Därav beslutades det att samtliga åtgärder skulle genomföras.

Energibesparing

I diagrammet visas energianvändningen före respektive efter åtgärder. Energianvändningen före åtgärder baseras på genomsnittsvärde för år 2015, 2016 och 2017. Energianvändningen efter åtgärder baseras på värden för 2019. Energianvändningen är normalårskorrigerad.

Den totala energianvändningen har minskat för samtliga månader under året. Energin för uppvärmning har minskat med 100 % eftersom pelletspannan har ersatts med bergvärme. Trots att installation av bergvärme bidrar till ökad elanvändning har den totala elanvändningen minskat med 33 %. Den totala energianvändningen var efter genomförda åtgärder cirka 56 kWh/m2, år. Energibesparingen var således 77 %.

Fönsterbyte och ventilationsåtgärder har även bidragit till bättre inomhusklimat.

Jupiter, Campus Lindholmen

Källa: Chalmersfastigheter

Byggnaden Jupiter är belägen på Chalmers Lindholmen och tillhör Chalmersfastigheter. Den är byggd 1993. Byggnaden är 9 441 m2 Atemp och innefattar bl.a. kontor, studie- och datasalar. Ursprungligen innehöll byggnaden kemilaborationssalar men de lades ner och flyttades till Johanneberg. Byggnadens installationer var därmed inte gjorda för den verksamhet som senare bedrevs. Exempelvis var ventilationsflöden överdimensionerade.

År 2016 påbörjades etapp 1 av Totalmetodiken och år 2019 var åtgärderna genomförda.

Åtgärdspaket

Åtgärdsförslagen visas i ett internräntediagram, i enlighet med Totalmetodiken. Här framgår att samtliga åtgärdsförslag uppfyller kravet på internränta vid jämförelse med fastighetsägarens kalkylränta. I detta fall valdes samtliga åtgärdsförslag att genomföras förutom installation av solceller. Solceller har dock valts att installeras senare. Under slutet av 2020 installerades 116 kWp, solcellerna producerade då 9000 kWh. Årsproduktionen beräknas vara 94 600 kWh/år.

Energibesparing

I diagrammet visas energianvändningen före respektive efter åtgärder. Energianvändningen före åtgärder baseras på år 2015. Energianvändningen efter åtgärder baseras på år 2020. Energianvändningen är normalårskorrigerad.

Den totala energianvändningen har minskat för samtliga månader under året. Energin för uppvärmning har minskat med 57 % och  elanvändningen har minskat med 35 %. Den totala energianvändningen var efter genomförda åtgärder cirka 114 kWh/m2, år. Energibesparingen var således 48 %.

Vid genomförande av totalprojektet hittades flera driftsmässiga fel, bl.a. en kylventil som stod öppen i princip året runt, vilket gav ökad energianvändning av både kyla och värme.

Rulla till toppen