Vanliga åtgärder

Ventilation

För att ventilera byggnaden värms uteluften upp till tilluftstemperaturen (eller rumstemperaturen) och varm frånluft lämnar sedan byggnaden via ventilationskanaler. Exempel på åtgärder för att energieffektivisera ventilationssystem:

• Injustera luftflöden
• Anpassa tilluftstemperaturer
• Inför behovsstyrd ventilation
• Natt och helgsänkning av ventilation
• Återvinning av frånluftsvärme med värmeväxlare. Eventuellt byte till bättre typ av värmeväxlare med högre temperaturverkningsgrad.
• Utnyttja varm frånluft med frånluftsvärmepump
• Täta och isolera luftkanaler för att minska värmeförluster
• Byte till energieffektivare fläktar och tryckstyrning
• Driftoptimering av ventilationssystemet genom att se över drifttider och kontrollera givare, ventiler, don och spjäll, byte av filter, mm.

Några typiska besparingspotentialer för åtgärder i flerbostadshus. Källa: CIT Renergy
Rulla till toppen